لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

گزارش تصویری

گزارش تصویری از پاکسازی و تعریض معابر توسط عوامل زحمتکش ستاد برفروبی شهرداری شمشک دربندسر