لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

عملیات آسفالت معبر کیله پی شمشک

بازدید دکتر مهدی ساوه شمشکی شهردار به همراه محمدتقی جیرودی رییس کمیسیون عمران شورا، معاون خدمات شهری و مسئولین واحدهای عمران و روابط عمومی از عملیات آسفالت معبر کیله پی شمشک