لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

قوانین و مقررات

ساختمان شهرداری

‌قانون شهرداری ‌فصل اول – در تأسیس شهرداری ‌ماده ۱ – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد. ‌تبصره ۱ – در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند […]

شرح وضائف شهرداری

ماده ۵۵ قوانین شهرداری ها ۱. ایجاد خیابانها وکوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع. ۲. تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه. […]