لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

شرح وضائف شهرداری

ماده ۵۵ قوانین شهرداری ها ۱. ایجاد خیابانها وکوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع. ۲. تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه. […]