لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر

حسین ساوه شمشکی رییس شورا نورمحمد رجب بلوکات نایب رییس شورا و رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری جواد شمشکی رییس کمیسیون حقوقی اسفندیار شمشکی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی محمدتقی جیرودی رییس کمیسیون عمران