لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ثبت سامانه ۲۰۰۲۱۰۰۳۰۱۰۰۰۰۵۴)

  (نوبت اول) شهرداری شمشک دربندسر در نظر دارد به استناد کد طبقه بندی ۱۲۰۲۱۶ بودجه مصوب سال ۱۴۰۳، نسبت به انجام قرارداد تامین نیروی انسانی خدمات عمومی/پرسنلی به منظور نگهداری ساختمان اداری، ساختمان های مربوط به شهرداری و سایر امور خدماتی شهرداری شمشک دربندسر به تعداد ۵۰ نفر به مبلغ ۷۱۲/۶۵۳/۹۳۹/۱۵۹ریال (یکصد  پنجاه و […]