لوگو شهرداری شمشک دربندسر

شهرداری شمشک دربندسر

مهدی ساوه شمشکی

شهردار شهر شمشک دربندسر از سال ۱۴۰۱ تاکنون، دارای مدرک تحصیلی دکتری تاریخ

حسن بابایی

شهردار شهر شمشک دربندسر از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی

محسن تاجیک

شهردار شهر شمشک دربندسر از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد